kontakt
ISO 9001

     Spoločnosť Barbitrans sa rozhodla v roku 2005 vytvoriť, zaviesť, udržiavať a zdokonaľovať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2001 , nakoľko úspešné pôsobenie organizácií na súčasnom trhu je priamo závislé na efektívnom riadení a využívaní informácií a schopnosti akceptovať všetky požiadavky odberateľov. Nezanedbateľným dôvodom pre toto rozhodnutie bolo aj to, že certifikát systému manažérstva kvality je jednou z podmienok, ktorou uchádzač pri obstarávaní služieb preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (§25 ods. 4 zákona č. 263/1999 Z. z.).

     V mesiaci apríl 2006 sme úspešne absolvovali certifikačný audit systému riadenia kvality v oblasti stavebná činnosť podľa normy STN EN ISO 9001:2001 a následné získanie certifikátu kvality (viď obrázok). Certifikačný audit vykonávala firma EURO CERT SK, s. r. o., ktorá nám bude vykonávať aj dozorné audity v nasledujúcich troch rokoch.

     Dňa 18. apríla 2007 sme úspešne absolvovali prvý dozorný audit systému manažérstva kvality, ktorý vykonávala firma Eurocert. V priebehu auditu neboli zistené žiadne nezhody pri udržiavaní zavedeného systému manažérstva kvality v zhode s normou STN EN ISO 9001:2001.

     Dňa 16. apríla 2008 vykonala firma Eurocert v našej firme už druhý dozorný audit udržiavaného systému manažérstva kvality, ktorý sme aj úspešne absolvovali. Počas auditu neboli zistené žiadne nezhody, ktoré by boli v rozpore s normou STN EN ISO 9001:2001.

     Dňa 28.4. 2009 sme absolvovali recertifikačný audit podľa novej normy STN EN ISO 9001:2009. Počas auditu neboli zistené žiadne nezhody, ktoré by boli v rozpore s novou normou a preto nám firma EURO CERT SK, s.r.o., ktorá vykonávala recertifikačný audit vydala nový certifikát v oblasti stavebná činnosť na ďalšie tri roky (viď obrázky).

     Termín dozorného auditu

- apríl 2010


SK

EN

DE

     Hlavný prínos vybudovania systému riadenia kvality v spoločnosti Barbitrans je zefektívnenie riadiacich a zákazníckych procesov, upevnenie významného postavenia spoločnosti na slovenskom trhu a predovšetkým spokojnosť zákazníkov, založená na vzájomných profesionálnych a stabilných vzťahoch.


Vytvorené firmou Barbitrans©, optimalizované pre rozlíšenie 800x600, verzia 1.4, last update 1.6.2009